Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Carl
Barks

1901-2000